Tiesiskās aizsardzības process (TAP)

Ja komercsabiedrībai ir radušās īslaicīgas finansiālās grūtības jeb tādas visticamāk radīsies tūvākajā nākotnē (piemēram, īslaicīgi nepietiek finansiālo līdzekļu, lai termiņā samaksāt parādus, tomēr ir paredzēts gūt šādus līdzekļus nākotnē) likumā ir paredzēta procedūra kā izmantojot tiesiskās aizsardzības procesu (TAP) uzņēmumam pārstrukturēt parādsaistības un atjaunot parādnieka spēju kārtot savas saistības.

Pastāv divi tiesiskā aizsardzības procesa veidi: ārpustiesas un tiesas.

TAP īstenošanas termiņš bevar būt garāks par diviem gadiem.

Tiesiskās aizsardzības procesu ierosina tiesa pēc komercsabiedrības pieteikuma.

Jau kopš tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanas sāk darboties ierobežojumi, kas aizliedz nodrošinātajam kreditoram prasīt parādnieka ieķīlātās mantas pārdošanu, vienlaicīgi kreditoram ir aizliegts iesniegt tiesā parādnieka maksātnespējas pieteikumu, tiek apturēta piedziņas lietvedība, kā arī tiek apturēts nokāvējuma naudas, līgumsoda, procentu, kas pārsniedz likumisko procentu likmi, pieaugums.

Pēc tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanas parādniekam ir dots laiks – divi mēneši, lai izstrādātu tiesiskās aizsardzības pasākumu plānu, kā arī saskaņot to ar visiem parādnieka kreditoriem.

Procesa gaitā uzņēmumam tiek iecelts administrators, kas sniedz savu atzinumu tiesai par izstrādāta tiesiskās aizsardzības plāna atbilstību likuma prasībām, bet vēlāk pēc tiesiskās aizsardzības procesa pasludināšanas uzrauga tiesiskās aizsardzības procesu, valdei turpinot savu pienākumu pildīšanu.

Tiesiskās aizsardzības pasākumu plāns ir apjomīgs un sarežģīts pēc savas būtības dokuments, kas sastāv gan no vārdiskās daļas, gan no matematiskajiem aprēķiniem. Faktiski tas ir komercsabiedrības nākotnes darbības plāns, kurā ieplāno uzņēmējdarbību noteiktam laika posmam – diviem gadiem, kas fcita starpā paredz parādnieka maksājumu saistību izpildes grafiku attiecībā uz katru kreditoru, plānotos parādnieka ieņēmumus un izdevumus, kā arī daudz citu finansiālo rādītāju.

Izstrādājot tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu, tiek pielietotas dažādas metodes, piemēram, maksājumu saistību izpildes atlikšana un sadalīšana termiņos, pamatparāda daļējā dzēšana, nokāvējuma naudas samazināšana, kārtējo nodokļu maksājumu sadalīšana termiņos jeb atlikšana uz laiku, u.c.

Gadījumā, ja Jūs vēlāties savam uzņēmumam īstenot tiesiskās aizsardzības procesu, konsultācijas laikā Jums tiks izsmeļoši izskaidrotas visas tiesiskās aizsardzības procesa nianses un gaita, kā arī tiks izanalizēta efektivitāte un iespēja piemērot tiesiskās aizsardzības procesu Jūsu komercsabiedrībai. Vienlaicīgi tiks nodrošināta tiesiskās aizsardzības plāna izstrāde, kā arī visu nepieciešamo dokumentu sagatavošana tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanai tiesā.